دسته بندی

تیغچه چهار گوش HSS هندی ( در 7 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
804,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

تیغچه چهار گوش HSS چینی ( در 19 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

تیغچه چهار گوش 5 درصد کبالت هندی ( در 14 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
1,079,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

تیغچه چهار گوش 5 درصد کبالت چینی ( در 19 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

تیغچه تمام الماس(شمش) چهار گوش ( در 9 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

تیغچه فرم HSS چینی ( در 70 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

تیغچه فرم 5 درصد کبالت چینی ( در 70 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

تیغچه برش 5 درصد کبالت هندی ( در 3 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
293,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

تیغچه برش 5 درصد کبالت چینی ( در 3 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

تیغچه گرد HSS ( در 19 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

تیغچه گرد 5 درصد کبالت دار ( در 19 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

تیغچه تمام الماس(شمش) گرد

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

هلدر تیغچه چهار پهلو ایرانی(نوین) (در 6 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
78,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

هلدر تیغچه چهار پهلو ایرانی(تک هلدر) ( در 6 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
78,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

هلدر تیغچه چهار پهلو ترکیه ای ( در 6 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
100,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)

هلدر تیغچه برش هندی

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
218,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

هلدر تیغچه برش ترکیه ای

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
97,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

هلدر تیغچه برش ایرانی(نوین)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
73,000 تومان
5 out of 5
1 review(s)

تیغچه برش HSS چینی ( در 3 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

هلدر تیغچه بند فرم ایرانی(در 6 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
133,000 تومان
بالاترین قیمت:
5 out of 5
1 review(s)