دسته بندی

فرز ته گرد معمولی

فرز ته گرد سر کروی

فرز ته گرد خشن

فرز ته کونیک