دسته بندی

پارچه سه نظام رو

پارچه سه نظام وارو

قرقری سه نظام دستگاه(PINION)

حلزونی سه نظام دستگاه(SCROLL)