دسته بندی

میکرومتر معمولی

میکرومتر پاسامتر(ساعتی)

میکرومتر دیجیتال

میکرومتر کنتوردار