دسته بندی

چرخ ریل و قرقره

چرخ چدنی ریز گردان (کد RS) ( در 2 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ چدنی ریز ثابت (کد RF) ( در 2 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ چدنی ریز تفلون گردان بوشنی (کد BT) ( در 2 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ چدنی ریز با چرخ تفلون ثابت (کد TF) ( در 2 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ چدنی بدون لاستیک گردان (کد PRS) ( در 2 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ چدنی با روکش لاستیکی ثابت (کد PLF) ( در 2 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ چدنی تفلون ثابت (کد PTF) ( در 2 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ چدنی تفلون گردان (کد PTS) ( در 2 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ چدنی رو تراش SKF ثابت (کد SRF)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ چدنی رو تراش SKF گردان (کد SRS)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ چدنی لاستیکی SKF ثابت (کد SLF) ( در 3 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ چدنی لاستیکی SKF گردان (کد SLS) ( در 3 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ چدنی بدون لاستیک ثابت (کد PRF) ( در 2 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ آهنی روکش لاستیکی ثابت (کد PF) ( در 3 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ آهنی روکش لاستیکی گردان (کد PS) ( در 3 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ سنگین پلی اورتان ترمز بالا (کد CPUB) ( در 5 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ سنگین پلی اورتان ثابت (کد CPUF) ( در 5 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ پلی اورتان داربستی ترمز بالا (کد 1151) ( در 2 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ پلی اورتان داربستی تنظیم ارتفاع ترمزدار (کد 1176)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ پلی اورتان پالت تراک (کد D80) ( در 5 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ پلی اورتان پالت تراک (کد D200)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ سنگین پلی اورتان گردان (کد CPU) ( در 5 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ ورقی کفی گردان (کد 11S) ( در 5 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ دایکاست ثابت (کد DF) ( در 5 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ دایکاست گردان (کد DS) ( در 5 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ ورقی پایه سفید نارنجی ترمز دار (کد NB) ( در 3 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ ورقی پایه سفید نارنجی ثابت (کد NF) ( در 3 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ پایه لوکس مشکی ترمز دار (کد 2025) ( در 3 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ پایه لوکس مشکی ثابت (کد 2013) ( در 2 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید

چرخ ورقی کفی ترمز دار (کد 11B) ( در 5 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:09127129619
5 out of 5
1 review(s)

تماس بگیرید