دسته بندی

کولت فشنگی گیر MT(ته فرزی)

کولت فشنگی گیر MK(ته مته ای)

کولت فشنگی گیر NT

کولت فشنگی گیر BT

کولت فشنگی گیر SK

کولت فشنگی گیر HSK