دستـه بندی کالاها

انواع تجهيزات بستن قطعه كار روی دستگاه تراش

چون قطعاتي كه تراشكاري مي شوند شكلهاي مختلفي دارند بنابراين وسايل مختلفي نيز براي بستن آن ها استفاده مي شود.

سه نظام چیست؟

متداولترين وسيله براي بستن قطعه كار سه نظام است. سه نظام داراي سه فك (پارچه) است كه اين فكها با استفاده از يك آچار باز و بسته مي شوند. اين فك ها به منظور نگه داشتن قطعه در پيشاني سه نظام تعبيه شده اند. از سه نظام براي بستن قطعاتي با سطح مقطع گرد و يا قطعاتي با سطح مقطع چند ضلعي منتظم (كه تعداد اضلاع آن مضربي از 3 باشد) استفاده مي شود.نحوه عملكرد سه نظام به اين صورت است كه پشت فكهاي آن داراي شيارهايي است. اين شيارهاي همانند شيارها مارپيچي صفحه پشت فكها هستند و روي همان مارپيچ كه مارپيچ ارشميدس نام دارد سوار مي شوند. صفحه مارپيچ ارشميدس در پشت داراي دندانه هايي است كه اين دندانه ها با سه چرخ دنده كوچك مخروطي در ارتباط است. اين چرخ دنده ها از بيرون سه نظام توسط آچار سه نظام به حركت درمي آيند. با حركت اين چرخ دنده ها صفحه مارپيچ ارشميدس مي چرخد و با چرخيدن مارپيچ ارشميدس فكها همزمان شروع به حركت ميكنند. اگر آچار سه نظام را موافق عقربه هاي ساعت بچرخانيد فك ها جمع مي شوند و اگر برعكس بچرخانيد فك ها از هم باز مي شوند.سه نظام داراي دو دسته فك است. دسته اول فك هاي رو هستند كه براي قطعات با قطرهاي كمتر استفاده ميشوند. دسته دوم فك هاي وارو مي باشند كه براي بستن قطعاتي كه قطر بيشتري دارند به کار مي روند.

سه نظام با فک های رو، مارپیچ ارشمیدس، سه نظام با فک های وارو

چهارنظام چیست؟

از چهارنظام نيز براي بستن قطعات روي دستگاه تراش استفاده مي شود. شكل و نحوه عملكرد آن شبيه سه نظام است با اين تفاوت كه به جاي سه فك داراي چهار فك است و اين قابليت باعث ميشود كه علاوه بر بستن قطعات با مقطع گرد، قطعات با مقطع چهارگوش (و يا چند ضلعي منتظم كه مضربي از چهار باشند) را به طور مناسب نگه دارد.

چهار نظام

صفحه نظام

صفحه نظام برای بستن قطعات سنگين و نامنظم به دستگاه تراش استفاده می شود.در سطح پيشانی صفحه نظام شيارهایی تعبيه شده است که از آن ها برای بستن قطع هکار استفاده می شود. بدین صورت که قطع هکار را با استفاده از روبنده و پيچ و مهره به پيشانی صفحه نظام محكم م یبندند. پيچ و مهره ها در شيارهای پيشانی صفحه نظام بسته مي شوند.

صفحه نظام


سه نظامچهار نظامدستگاه تراشتراشکاری
پشتیبانی آنلاین در بله