دستـه بندی کالاها

مته ته گرد 5 درصد کبالت چک ( در 129 سایز مختلف)

برای اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:021-66721402
توضیحات مختصر:

مته ته گرد 5 درصد کبالت مخصوص استیل از محصولات کمپانی ZPS می باشد

ساخت کشور:

چک

قیمت براساس خصوصیات:
قبل از پرداخت وجه با شرکت تماس حاصل فرمایید

مته ته گرد 0.05 کبالت

مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

1


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

1.1


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

1.2


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

1.3


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

1.4


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

1.5


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

1.6


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

1.7


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

1.8مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

1.9


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

2


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

2.1


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

2.2


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

2.3


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

2.4


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

2.5


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

2.6


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

2.7مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

2.8


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

2.9


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

3


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

3.1


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

3.2


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

3.3


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

3.4


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

3.5


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

3.6


مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

3.7


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

3.8


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

3.9


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

4


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

4.1


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

4.2


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

4.3


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

4.4


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

4.5مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

4.6


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

4.7


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

4.8


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

4.9


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

5


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

5.1


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

5.2


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

5.3


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

5.4مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

5.5


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

5.6


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

5.7


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

5.8


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

5.9


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

6


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

6.1


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

6.2


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

6.3مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

6.4


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

6.5


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

6.6


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

6.7


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

6.8


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

6.9


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

7


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

7.1


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

7.2


مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

7.3


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

7.4


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

7.5


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

7.6


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

7.7


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

7.8


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

7.9


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

8


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

8.1


مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

8.2


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

8.3


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

8.4


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

8.5


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

8.6


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

8.7


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

8.8


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

8.9


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

9مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

9.1


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

9.2


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

9.3


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

9.4


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

9.5


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

9.6


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

9.7


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

9.8


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

9.9مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

10


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

10.1


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

10.2


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

10.3


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

10.4


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

10.5


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

10.6


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

10.7


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

10.8مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

10.9


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

11


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

11.1


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

11.2


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

11.3


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

11.4

مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

11.5


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

11.6


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

11.7مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

11.8


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

11.9


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

12


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

12.1


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

12.2


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

12.3


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

12.4


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

12.5


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

12.6مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

12.7


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

12.8


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

12.9


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

13


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

13.2


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

13.5


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

13.8


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

14


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

14.5مشخصات کالا

سایز

قیمت

(تومان)

مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

15


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

15.5


مته ته گرد 5 درصد کبالت-DIN338

16

اطلاعات فنی
سایز 2.1:

0 تومان

عنوان محصول:

مته ته گرد 5 درصد کبالت چک ( در 129 سایز مختلف)

توضیحات کوتاه محصول:

مته ته گرد 5 درصد کبالت مخصوص استیل از محصولات کمپانی ZPS می باشد

کشور سازنده:

چک

قیمت محصول:

0 تومان

برند محصول:

عنوان صفحه:

محصولات مشابه

پشتیبانی آنلاین در بله